Starten met programmeren van een 3D omgeving in Unreal Engine – Tracing, Physics en AI tracking

print
Deze handleiding maakt deel uit van het programmeertraject:


Inhoud


Wat vooraf ging


Gebruikte terminologie

Tracing

Traces offer a method for reaching out in your levels and getting feedback on what is present along a line segment.


Inleiding

In deze handleiding wordt Tracing vrij gedetailleerd besproken. Physics is echter zo’n uitgebreid begrip dat het hier enkel om een kennismaking gaat.

 • Start een nieuw Third Person Desktop/Console project van Maximum Quality With Starters Content en geef het een passende naam.


Tracing

Tracing is een methode om te controleren of u “iets” kunt raken, of er “iets” in de weg staat (line of sight) en informatie te krijgen over dit “iets” (meestal een actor).

Deze methode bestaat uit het trekken van een trace (meestal als een lijn maar eventueel ook in de vorm van een sphere, capsule of een box) vanuit een startpunt naar een eindpunt en resulteert in een Out hit als de trace iets raakt.

Tracing gebruikt het physics system.

Hieronder ziet u een basis LineTraceByChannel en de volledige Hit-resultaten.

We gaan dit nu verder in zijn variaties en details bespreken.

Bepalen wat er moet getraceerd worden

U zal niet altijd alles willen traceren, u zal wellicht slechts een bepaald type van objecten/actors willen traceren.

Bepalen wat u wilt traceren kan op 2 manieren:

 • By Channel
 • By Object type

By Channel

Hieronder ziet u een Line Trace By Channel. By Channel komt standaard met 2 opties: Visible of Camera.

Stel, u doet een tracing By Channel op Visible. Welke objecten (actors) zal hij dan kunnen zien?

Alle objecten waarvoor de Collision PresetsCollision ResponsesTrace ResponsesVisibility niet op Ignore staat (dus op Block of Overlap). Het verschil tussen Block en Overlap is van belang als u een Multiple Trace uitvoert. Een Multiple Trace geeft immers alle Overlaps tot en met de eerste Block weer.

Oké, tof, en waar vinden we dat?

 • Selecteer bv. de CubeMesh in uw level.
 • Ga naar het Details-panel.
 • Onder Collision ziet u dat de Collision Presets op Default staat.

 • Wijzig nu de Collision Presets van Default naar Custom… en u merkt op dat u de instellingen voor Visibility en Camera kunt wijzigen.

Ze staan momenteel op Block dit betekent dat ze, net als bij Overlap, zullen ontdekt worden door de respectievelijk Channel tracing. Wilt u dat ze niet ontdekt worden dan moet u Ignore instellen.

Moest u zich afvragen wat het verschil nu is tussen Visibility en Camera, wel in wezen zijn dit gewoon benamingen van categorieën die verder niet veel uitmaken. U kunt zelf eigen benamingen toevoegen als u dit verkiest.

 • Ga naar het menu EditProject Settings…EngineCollision.

 • Klik op New Trace Channel en geef een gewenste naam en een Default Response.

 • Bevestig met Accept.

U hebt een nieuw Channel aangemaakt dat u terugvindt onder de Collision Presets.

By Object

Bekijk de schermafbeelding van hierboven nog eens (ze staat ook hieronder). Merk ook de Object responses op, wel dit zijn categorieën die u kunt gebruiken voor Tracing for Object.

Merk op dat het huidige Object Type voor de CubeMesh WorldStatic is en dat de Object Response voor WorldStatic op Block staat.

Hieronder ziet u een LineTracingByObject en enkel de objecten van het type PhysicsBody en Destructible zullen worden getraceerd.

Zoals u ziet is er een Array aangemaakt die de traceerbare Object Types bevat.

Net als voor Channels kunt u ook eigen Object Types toevoegen via het menu EditProject Settings…EngineCollision.

Single versus Multiple hits

Een Single trace zal enkel de eerst hit teruggeven, een Multiple trace zal alle hits van alle Overlaps tot en met de eerst Block teruggeven.

Ook bij Multi tracing hebt u de keuze tussen By Channel en By Object. Het resultaat is nu een array van hits.

Merk op dat de Return value enkel een True heeft als er een Block is en bij enkel en alleen maar Overlaps een False.

Niet enkel maar lijnen maar ook Sphere, Capsule of Box

U kunt niet enkel maar tracen met een lijn maar zo u wenst ook met een Sphere, Capsule of Box. Deze andere vormen kunnen gebruikt worden wanneer een lijn bv. te beperkend is, wanneer u over een ruimer gebied dan enkel maar een lijn wilt traceren.

Hieronder ziet u alle mogelijke vormen van tracing (op de hier traces by Profile na).

De start- en eindlocatie van de trace bepalen

We willen weten een ons ThirdPersonCharacter een ander object direct in het vizier heeft.

 • Ga naar de ThirdPersonCharacter Blueprint door bijvoorbeeld in de World Outliner te klikken op Edit ThirdPersonCharacter.

We zouden kunnen de tracering starten vanuit het camerastandpunt, maar aangezien de camera boven ons karakter “zweeft” is dit niet echt correct, beter is te starten vanuit het CapsuleComponent.

 • De WorldLocation, die u opvraagt via de functionaliteit GetWorldLocation, is het Startpunt van onze LineTraceByChannel.

 • Voor het eindpunt hebt u eveneens de WorldLocation, die u opvraagt via de functionaliteit GetWorldLocation, nodig van de CapsuleComponent maar u moet ook nog de richting waarin het ThirdPersonCharacter “kijkt” weten, die u opvraagt via Get Forward Vector.

 • Vervolgend trekt u de trace door de Forward Vector te “verlengen” (vermenigvuldigen met bv. 1000) en dit op te tellen bij de startlocatie. Dit vormt ons Eindpunt.


Physics – Use the Force

Physics inleiding

U kunt objecten (static meshes) Physics (fysische eigenschappen) laten simuleren. Hierdoor gaan deze objecten reageren op fysische acties (bv. wegduwen).

 • Selecteer het object en in het Details-panel vink Simulate Physics aan.

U ziet hier een hele reeks van eigenschappen die de fysische interactie van het object instellen en bepalen.

 • U kunt Physics Componenten toevoegen aan een Blueprint.

Een Physics Constraint Actor laat u toe twee objecten aan mekaar te verbinden zodat de physics door het tweede object beperkt is door het eerste object. Denk aan een luster wiens beweging beperkt is door het platfond.

 • Klik in het Modes-panel, zoek naar Physics Constraint Actor en sleep het in het level.

In de eigenschappen ziet u dat u 2 Constraint Actors kunt ingeven.

Onderstaande video demonstreert het gebruik van Constraint Actors en Physics.

In de loop van deze handleiding gaan we, al doende, kennismaken met een aantal Physics.

Use the Force

We gaan The Force gebruiken om:

 • Een Box omhoog te tillen.
 • Een Rots te verpulveren.
 • Een vijand van zijn sokkel blazen.

We gaan dit doen door te klikken op de F-toets (de F van Force) en we gaan een tracing for object (dit is een keuze, meer niet, dus een trace by channel had evengoed gekund) uitvoeren en zoeken naar PhysicsBody (voor de Box en de Vijand) en Destructible (voor de Rots). Om te debuggen gaan we de traceerlijnen permanent zichtbaar maken door Draw Debug Type op Persistent in te stellen.

 • Voeg een F-event toe aan de reeds besproken tracing en wijzig LineTraceByChannel naar een LineTraceForObject met een array van PhysicsBody en Destructible.

 • Klik vervolgens op de Out Hit-pin en kies voor Split Struct Pin.

Alle Out Hit-pins worden nu zichtbaar binnen de functionaliteit LineTraceForObject (dit bespaart ons een verbinding naar Break Hit Result)

 • Tenslotte gaan we checken of we iets geraakt hebben door te controleren of de Out Hit Hit Actor ? IsValid.

Een Box optillen

We gaan de Box het Object Type PhysicsBody geven.

 • Doe dit via Collision Presets en kies voor PhysicsActor, dit kent het Object Type PhysicsBody toe.

 • We maken er vervolgens een Blueprint van via Blueprint/Add Script zodat we eventueel code kunnen toevoegen, iets dat we niet meteen gaan doen, maar later misschien nodig kunnen hebben.

 • Geef de Blueprint een passende naam (bv. PhysicsBox) en bewaar het in de gewenste map (ideaal had u reeds een eigen mapje aangemaakt), ik plaats het in de map ThirdPersonBP.

 • Klik op Create Blueprint.

 • Compile en Save en sluit dit tabblad.

De voorbereiding van onze PhysicsBox is klaar, we gaan nu programmeren. We moeten dus de PhysicsBox optillen, meer concreet, de relatieve locatie (absolute locatie is een vaste locatie in het level, relatieve locatie ie een nieuwe locatie ten opzichte van de huidige locatie). Om ons object op te tillen hebben we een relatieve locatie nodig) via de Z-as (omhoog) te verhogen met bv. 100.

 • Ga naar de ThirdPersonCharacter Blueprint door bijvoorbeeld in de World Outliner te klikken op Edit ThirdPersonCharacter.

We passen onze Tracing By Object verder aan.

 • Eerst gaan we nagaan of we wel degelijk onze PhysicsBox geraakt hebben, we doen dit via een Cast to PhysicsBox.

 • Als Physics Box gaan we de locatie opvragen via de functionaliteit GetActorLocation.

Onderstaande schermafdruk zijn ingezoomd op de relevante gedeelten.

 • Omdat de verplaatsing enkel over de Z-as gebeurt gaan we de vector Return Value-pin opsplitsen via aanklikken met de rechtermuisknop ingedrukt en kiezen voor Split Struct Pin.

 • Maak nu ook de verbinding met de functionaliteit GetActorRelativeLocation en splits ook hier de New Relative Location-pin zodat we een X, Y en Z hebben.

 • Verbindt nu de beide X-waarden en de beide Y-waarde met elkaar. Bij de Z-waarde telt u eerst 100 op (de verplaatsing naar boven) voor u de verbinding maakt. Verbindt ook de PhysicsBox als Target, het werkt ook zonder deze verbinding maar dit is “properder”.

 • Compile, Save en Play.

Use the Force!

Een rots verpulveren

We gaan gebruik maken van de Starter Content die u, normaal, reeds toegevoegd hebt.

Als u dit toch zou vergeten zijn, geen probleem.

 • Klik in de Content Browser op Add New.
 • Klik op Add Feature or Content pack….

 • Selecteer Starter Content in het tabblad Content Packs.

De Starter Content is toegevoegd.

U vindt nu een bruikbare Rots (SM_Rock) in de map ContentStarterContentProps.

SM_Rock is een Static Mesh, we moeten die nu Destructible maken zodat we ze kunnen vernietigen.

In vroegere versies van Unreal Engine was de mogelijkheid om een Static Mesh Destructible te maken standaard ingebouwd. Nu moeten we een Plugin activeren.

 • Ga naar het menu EditPlugins.
 • Onder Physics vinkt u Enabled aan bij Apex Destruction.

U zal Unreal Engine opnieuw moeten opstarten om deze Plugin te activeren.

 • Herstart Unreal Engine en ga terug naar ContentStarterContentProps.
 • Klik nu met de rechtermuisknop op SM_Rock.
 • U ziet nu een nieuwe optie Create Destructible Mesh. Klik deze aan.

U komt in de DestructibleMesh Editor.

 • Klik op Fracture Mesh om de standaard destructie te genereren.

 • Save en sluit het tabblad.

U hebt een nieuw bestand SM_Rock_DM een Destructible Mesh.

 • Sleep deze destructible SM_Rock_DM in het level.
 • Compile, Save en Play.

Destructible is een Physics. Om de rots te vernietigen moeten Physics gesimuleerd worden.

 • Vink Simulate Physics aan in het Details-panel.

 • Compile, Save en Play.

Merk op dat de rots nu omvalt en uiteindelijk zal blijven liggen, hij is echter nog niet geëxplodeerd.

 • Om de rots nu te laten exploderen in 1000 stukjes moeten we terug naar de DestructibleMesh Editor van SM_Rock_DM.

We moeten twee aanpassingen maken:

 • Vink Enable Impact Damage aan (we gaan dit slechts tijdelijk gebruiken om de destructie te demonstreren). We gaan later Damage toebrengen op basis van de waarde van Damage Threshold (momenteel een waarde van 1). Let op, dit staat los van het aanvinken van Simulate Physics dat hierboven besproken wordt. Als Simulate Physics aan staat zal de rots bij het opstarten meteen verpulveren, anders verpulvert de rots pas als uw karakter er mee in aanraking komt (en dus damage toebrengt).
 • Zet het aantal gewenste stukken onder VoronoiCell Site Count van de huidige 25 naar het gewenste aantal. Ik kies voor 1000 maar weet dat dit enige procestijd zal vragen, hebt u een minder krachtige pc, kies dan een kleiner aantal.

 • Klik op Fracture Mesh om de standaard destructie te genereren. Met het schuivertje onder Explode amout kunt u het effect bekijken.
 • Save en sluit het tabblad.
 • Compile, Save en Play.

Oké, maar we willen dat dit slechts gebeurt op het moment we onze “Force” richten op de rotsblok. We gaan dit dus moeten programmeren.

We schakelen eerst ons Physics weer uit.

 • Als u niet wilt dat de rots omvalt bij het opstarten, vink Simulate Physics uit in het Details-panel. Ik laat het aanstaan.
 • Vink Enable Impact Damage opnieuw uit. Moest u Enable Impact Damage aanlaten dan zal uw rots ook verpulveren wanneer ons karakter er mee in contact komt en we wensen dit enkel wanneer we “The Force” toepassen.

Merk ook op dat dat onder Collision Presets het Object Type op Destructible staat. Tof, laat dit nu heel toevallig één van de object types zijn die we gaan tracen.

 • We maken er vervolgens een Blueprint van via Blueprint/Add Script zodat we eventueel code kunnen toevoegen, iets dat we niet meteen gaan doen, maar later misschien nodig kunnen hebben).
 • Geef de Blueprint een passende naam (bv. DestructibleRots) en bewaar het in de gewenste map (ideaal had u reeds een eigen mapje aangemaakt), ik plaats het in de map ThirdPersonBP.
 • Klik op Create Blueprint, Compile en sluit vervolgens de Blueprint.
 • Ga naar de ThirdPersonCharacter Blueprint door bijvoorbeeld in de World Outliner te klikken op Edit ThirdPersonCharacter. Ga naar de Event Graph.

We hebben reeds getest of een PhysicsBox was getraceerd (via een casting). Indien het geen PhysicsBox is dat we hebben getraceerd gaan we nu checken of het een DestructibleRots is, opnieuw via aan casting, nu een Cast to DestructibleRots.

 • Voeg een Cast to DestructibleRots uit vanuit de Cast Failed-pin van de Cast To PhysicsBox.

 • As Destructible Rots trekken we nu een verbindingslijn en zoeken we naar Apply Damage. Let op dat u de DestructibleComponent-variant selecteert.

Weet nog dat de Damage Threshold op 1.0 staat.

We moeten dus minimaal een Damage van 1.0 toebrengen.

 • Geef 1.0 in bij Damage Amount en maak de verbinding met de Exec-pin van de casting.

 • Klik op Compile, maar merk dat u een foutmelding krijgt.

Vrij vertaald, er wordt een Hit Location en Impulse Dir(ection) gevraagd.

 • We gaan deze halen bij de geraakte actor via GetActorLocation (we hadden ook de Out Hit Location-pin van de LineTraceForObject kunnen gebruiken).

 • Compile, Save en Play.

Oké, dit werkt en we kunnen het hier bij laten.

Maar wat dacht u van een beetje rook en een passend geluid?

Rook, of andere effecten is een zogenaamde Emitter. We gaan dus een Emitter moeten toevoegen.

 • Voeg een verbinding met Spawn Emitter at Location toe, kies P_Explosion als Emitter Template (P_Explosion komt met de StartersContent) en verbindt de Location met GetActorLocation.

Nu gaan we een geluidje toevoegen op de plaats waar de rots explodeerde.

 • Voeg een verbinding met Play Sound at Location toe, kies Collapse01 als Sound (Collapse01 komt met de StartersContent) en verbindt de Location met GetActorLocation.

 • Compile, Save en Play.

The force is strong with this one.

Een vijand van zijn sokkel blazen

Een derde en laatste voorbeeld is een “vijand” omver werpen, we gebruiken hiertoe opnieuw Physics.

Eerst gaan we een “vijand” toevoegen.

 • Ga naar de map waar u uw Blueprints plaatst (bv. ContentThirdPersonBP (eventueel de submap Blueprints)).
 • Klik met de rechtermuisknop in de map en kies voor Blueprint Class.

 • Kies Parent Class Character.
 • Geef de Blueprint de naam Vijand.
 • Dubbelklik om de Blueprint te openen.

Een Character Blueprint komt standaard met de volgende componenten.

 • CapsuleComponent
 • ArrowComponent
 • Mesh
 • CharacterMovement

Als u de Mesh selecteert, dan ziet u, in de Viewport, dat deze leeg is. We gaan dus eerst een Skeletal Mesh moeten toevoegen.

 • In het Details-panel, onder MeshSkeletal Mesh, selecteert u de gewenste Mesh, het gewenste karakter (bv. Sk_Mannequin het standaardkarakter dat we tot nu toe steeds gebruikt hebben).

 • Verplaats de Mannequin wat naar omlaag zodat net binnen de capsule past. De Z-waarde van de Location staat bij mij op -90.
 • Roteer de Mannequin zodat het hij in de richting van het pijltje (ArrowComponent) kijkt (zoals een echte man betaamt moet hij dus steeds zijn euh… pijltje achterna lopen). De Z-waarde van de Rotation staat bij mij op -90°.

Oké, onze mannequin staat er nogal stijfjes bij (in de zogenaamde A-pose). Dit komt omdat er nog geen animatie is toegekend.

 • In het Details-panel, onder AnimationAnim Class selecteert u de standaard animatie ThirdPerson_AnimBP.

Ons character staat nu in een Idle-pose te “ademen”.

Wij gaan onze vijand nu nog een rood kleurtje toekennen.

Om de kleur te wijzigen moeten we weten hoe, met welke parameter, de kleur wordt toegekend aan het gebruikte materiaal. U vindt het gebruikte materiaal van de Mannequin in het Details-panel onder Materials.

 • Dubbelklik het materiaal M_UE4Man_Body om het te openen.

In de wirwar aan nodes en verbindingen die dit materiaal maken ziet u de parameter BodyColor, deze bepaalt de kleur (momenteel een beige-achtige kleur) en die gaan we moeten wijzigen. We kunnen dit rechtstreeks hier door BodyColor te dubbelklikken en met de Color Picker een nieuwe kleur te kiezen.

Maar let op, dan gaan we dit materiaal rechtstreeks aanpassen en zullen ook andere Mannequins beïnvloed worden. We zouden een kopie van het materiaal kunnen wijzigen en dit toekennen aan onze vijandige Mannequin of we kunnen het dynamisch doen via programmeercode. ik verkies het laatste.

De kleur moet meteen worden gewijzigd als dit Vijand Character wordt toegevoegd aan het Level. Met andere worden, op het moment dat er een instantie wordt genomen van ons Character. De code die moet worden uitgevoerd als een instantie van een klasse (hier de klasse Vijand) wordt genomen moet worden toegevoegd aan de Construction Script van de klasse.

 • Sluit eventueel de Material Editor en ga terug naar onze Vijand Bluepint.
 • Ga naar het tabblad Construction Script.

Hieronder ziet u de toegevoegde code.

Zij die de Side Kick over Materialen gevolgd hebben zullen deze code herkennen, voor de anderen, wat gebeurt er?

 • Het materiaal van de Mesh moet dynamisch gewijzigd worden, dit kan via de functionaliteit Create Dynamic Material Instance met als target de te wijzigen Mesh.
 • We hebben hierboven opgezocht dat de parameter BodyColor moet gewijzigd worden, dit gebeurt via de functionaliteit Set Vector Parameter Value met als Target de net gecreëerde dynamische instantie en als Parameter Name BodyColor.
 • De Value, de kleur, maken we via Make LinearColor waarbij we rood op 1 (de maximale waarde, dus maximaal rood) zetten en de rest op 0 laten voor een zuivere rode kleur.

We zijn klaar met onze Vijand Blueprint.

 • Compile en Save.

Onderstaande video toont, na een introductie over GET en SET, hoe u dynamisch de kleur kunt veranderen.

 • Sleep de Vijand Blueprint 2 keer in het Level om twee vijanden te plaatsen.

We gaan nu onze “vijand” met de “Force” omvergooien. Dit kan door Physics te activeren, net als bij de rots hierboven.

Om dit uit te testen:

 • Selecteer één van de vijanden en vink Simulate Physics aan onder PhysicsMesh in het Details-panel.
 • Klik op Play.

Merk hoe de Vijand met Physics actief neervalt.

 • Vink Simulate Physics opnieuw uit want we gaan dit programmeren.
 • Ga naar de ThirdPersonCharacter Blueprint door bijvoorbeeld in de World Outliner te klikken op Edit ThirdPersonCharacter. Ga naar de Event Graph.

We hebben reeds getest of een PhysicsBox of een DestructibleRots was getraceerd (via een casting). Indien het geen PhysicsBox of geen DestructibleRots is getraceerd gaan we nu checken of het een Vijand is, opnieuw via aan casting, nu een Cast to Vijand.

 • As Vijand vragen we nu de Mesh van ons Character op via Get Mesh.

 • Compile, Save en Play.

Zo, hieronder ziet u de volledige Blueprint Scripting die uitgevoerd wordt bij het drukken op de F-toets.

Don’t underestimate the power of the dark side


AIControler Tracing

Tot nu toe stond onze Vijand stil, we willen het wat spannender maken door de Vijand ons te laten achtervolgen.

Hiertoe is, heel eenvoudige, Artificiële Intelligentie nodig. We moeten immers de Vijand de intelligentie geven om ons te achtervolgen (tracing).

AIController toevoegen

 • Ga in de Content Browser naar de map waar uw Blueprints staan.
 • Klik rechts om een nieuwe Blueprint Class aan te maken.
 • We willen een nieuwe klasse aanmaken gebaseerd op de klasse AIController. Deze staat niet meteen beschikbaar, u zal er moeten naar zoeken. Zoek naar AIController.

 • Selecteer AIController, klik op Select en kies een passende naam (bv. VijandAI).
 • Dubbelklik op de nieuwe Blueprint te openen.

De Viewport is leeg maar er zijn wel een aantal specifieke componenten toegevoegd zoals PathFollowingComponent.

 • Ga naar de Event Graph om te programmeren.

We wensen AI die de vijand beweegt in de richting van ons eigen karakter.

We kunnen hiertoe gebruikmaken van AI Move To.

AI Move To laat een Pawn bewegen in de richting van een Target (of een Destination) tot een Acceptance Radius bereikt wordt en stopt dan eventueel.

 • De Pawn wordt opgevraagd via Get Controlled Pawn (we moeten, zo dadelijk, nog deze AIController toekennen aan de gewenste Pawn (Vijand)).
 • De Target is ons eigen karakter dat kan worden opgevraagd via Get Player Character.
 • De andere Invoer-pins laten we standaard staan.

We gaan deze AI Move To koppelen aan een Custom Event (u ziet meteen waarom).

 • Voeg een Custom Event toe en geef het een passende naam (bv. TrackPlayer) en verbindt deze Custom Event met AI Move To.
 • We moeten bepalen om de hoeveel tijd deze Custom Event moet worden uitgevoerd. Dit kan via Set Timer by Function Name. De Function Name is de naam van onze Custom Event (vandaar de noodzaak om een Custom Event aan te maken). Time krijgt bv. de waarde 1 (1 seconde) en vink Looping aan (zodat dit iedere seconde herhaald wordt).
 • Verbind Set Timer by Function Name met Event BeginPlay.

De, heel eenvoudige, AI is klaar.

 • Compile en Save.

AIController verbinden

De aangemaakte AIController moet gekoppeld worden aan de Pawn waar deze op van toepassing is, in ons geval aan de Vijand.

 • Open de Blueprint Vijand.
 • In het Details-panel, koppel AI Controller Class aan onze aangemaakte AIController (VijandAI).

 • Compile en Save.

Nav Mesh Bounds Volume

AI kan enkel navigeren binnen een Nav Mesh Bounds Volume.

 • Voeg een Nav Mesh Bounds Volume toe vanuit het Modes-panel.

 • Schaal en plaats de Nav Mesh Bounds Volume zodat het het volledige speloppervlakte omvat (ook een beetje onder de vloer).
 • Met de P-toets kunt u de Nav Mesh zichtbaar en opnieuw onzichtbaar maken.

 • Compile en Save.

Comedy capers

 • Plaats een cilinder in uw level, roteer hem horizontaal op ooghoogte en maak hem breder.

 • In het Detail-panel, vink onder CollisionSimulation Generates Hit Events aan.
 • Klik op Blueprint/Add Script en geef het een naam om er een Blueprint van te maken.
 • Selecteer StaticMeshComponent en zoek naar de event On Component Hit (die is geactiveerd door Simulation Generates Hit Events).

We beperken ons tot ons eigen ThirdPersonCharacter.

 • Sleep een verbindingslijn vanuit Other Actor en zoek Cast to ThirdPersonCharacter.

 • As Third Person Character zoek naar Set Collision Enabled (Mesh) en zet New Type op Collision Enabled (Query and Physics).

 • Set Simulate Physics, eveneens op de Mesh. Vink Simulate aan (indien dit nog niet het geval is).

 • Compile, Save en Play.

Lopen maar en let vooral niet op uw hoofd!

Onderstaande video gaat wat dieper in op het gebruik van de Ragdoll en Physical Animations.


Praktische videovoorbeelden

Linetrace Door

Windblast

Peeking Door

Onderstaande “griezelige deur” maakt gebruik van PhysicsConstraint.

Making a Simple Conveyor Volume

Onderstaande video’s demonstreren, elk met een eigen techniek, het aanmaken van een loopband.

Pushing blocks

Dit voorbeeld maakt gebruik van Physics en bijhorende Constraints om blokken rond te duwen.

Grabbing Objects

Dit voorbeeld maakt gebruik van Physics en bijhorende Handle om blokken op te nemen.

Magnet

Realistic Plane Pawn

Onderstaande video gebruikt physics om het vliegtuigje te besturen.


Project Twin Stick Shooter

Building the Enemy Character

Building the Projectile & Weapon

Weapon Firing Behavior


Masterclasses

Line & Shape Traces

Physical Animations

Physics Asset Editor


C++

C++ valt buiten de directe doelstellingen van deze opleiding, maar aangezien we reeds kennisgemaakt hebben met C++, ga ik, voor zij die willen, de handleidingen af en toe uitbreiding met een beetje C++.


Behandelde Basiscompetenties uit de module ICT Programmeren – Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten

 • IC BC231 – kan modellen, simulaties of visualisaties van de realiteit maken
 • IC BC235 – kan gevorderde principes van programmeren in een specifieke ontwikkelomgeving toepassen
 • IC BC238 – kan een complex programma wijzigen
 • IC BC246 – kan complexe ontwerpen in een specifieke ontwikkelomgeving maken
 • IC BC251 – kan een ontwerp in een specifieke ontwikkelomgeving verfijnen
 • IC BC253 – kan broncode in een specifieke ontwikkelomgeving optimaliseren
 • IC BC251 – kan een ontwerp in een specifieke ontwikkelomgeving verfijnen
 • IC BC345 – kan oplossingen voor complexe probleemstellingen bedenken

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Abonneer je op deze website d.m.v. e-mail

  Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op deze website en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.